รมว.ศธ. ประชุมคณะกรรมการ กช.เคาะร่างเงินอุดหนุนนร.พิการ

รมว.ศธ. ประชุมคณะกรรมการ กช.เคาะร่างเงินอุดหนุนนร.พิการ

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (กช.) ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยผู้ช่วยครูในโรงเรียนเอกชนในระบบที่จัดการศึกษาให้แก่นักเรียนพิการ พ.ศ. …. และระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการกำหนดจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  ซึ่งระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) ทั้งสองฉบับดังกล่าว ต้องการให้สอดคล้องกับการจ่ายเงินอุดนหนุรายหัวให้แก่โรงเรียนเอกชนตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ได้เห็นชอบการปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน

เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้เรียนและเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ครอบคลุมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาทางเลือก โดยปรับเพิ่มแบบขั้นบันไดต่อเนื่อง 4 ปีงบประมาณ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566-2569 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง

ด้านนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการกช.กล่าวว่า สำหรับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการฯทั้งสองฉบับดังกล่าวนั้น เราต้องการดำเนินการให้เกิดความชัดเจนในการจ่ายเงินอุดหนุนเพิ่มเติมของนักเรียนพิการ เพราะโรงเรียนสังกัด สช. มีทั้งโรงเรียนเรียนร่วมและโรงเรียนการศึกษาพิเศษโดยตรง เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงานและมีมาตรฐานการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการ

รวมถึงเพื่อให้การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพิ่มเติมของนักเรียนพิการสามารถดำเนินการได้ โดยโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการจะต้องมีสัดส่วนการจ้างผู้ช่วยครู 1 คนต่อนักเรียน 15 คน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมถึงสัดส่วนครูต่อนักเรียนพิการก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา ครู 1 คนต่อนักเรียน 15 คน ระดับมัธยมศึกษา ครู 1 คนต่อนักเรียน 15 คน เช่นเดียวกัน ทั้งนี้จะเร่งจัดทำระเบียบรองรับให้เสร็จสิ้น จากนั้นเสนอให้ รมว.ศธ. พิจารณา และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เพื่อจะได้มีการจัดสรรเงินต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ vayamoto.com

ufa slot

Releated